Algemene voorwaarden

Algemeen

In huidige algemene voorwaarden worden de modaliteiten beschreven waartegen de BV HYBRID MEDIA, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0844.373.320, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 203/2, haar diensten aanbiedt (digital marketing, webdesign en development, digital project management) via een Team-As-A-Service model dan wel duidelijk welomlijnde opdracht, voor zover er in de bijzondere voorwaarden in de offerte niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken

Huidige algemene voorwaarden gaan in eerste instantie uit van het Team-As-A-Service model (vb. marketing campagnes bestaande uit analyse van data, strategiebepaling, en executie). De modaliteiten afwijkend voor duidelijk welomlijnde opdrachten (vb. bouwen van websites en landingspagina’s) worden specifiek onder een afzonderlijk subtitel (“Duidelijke welomlijnde opdracht”) weergegeven, die in geval van strijdigheid met de overige bepalingen van de algemene voorwaarden primeert in geval van duidelijk welomlijnde opdrachten.

Teneinde uitvoering te geven aan haar diensten en geschikte teams samen te stellen, trekt Hybrid Media getalenteerde professionals aan, die door Hybrid Media verder worden gevormd en opgeleid. Door Hybrid Media wordt continu in de professionele en persoonlijke ontwikkeling van deze personen geïnvesteerd, uitgaande van een langdurige samenwerking, en dit teneinde hoog kwalitatieve diensten te kunnen leveren en steeds aan de wensen van haar opdrachtgevers tegemoet te kunnen komen.

Bij afwezigheid van een specifieke andersluidende schriftelijke overeenkomst worden alle door Hybrid Media geleverde diensten uitgevoerd volgens de hierna vermelde voorwaarden. Door het aanvaarden van een offerte van Hybrid Media dan wel het plaatsen van een opdracht bij Hybrid Media, bevestigt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Onder opdrachtgever wordt de persoon of vennootschap verstaan die de opdracht bij Hybrid Media plaatst. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover voorafgaandelijk schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Offertes en bestellingen

In het geval gebeurtenissen plaatsvinden die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte (bijvoorbeeld onverwachte stijging van de kosten van goederen of diensten) en deze gebeurtenissen de economische basis van de offerte verstoren, zullen de partijen te goeder trouw redelijke inspanningen leveren om tot een gewijzigde overeenkomst te komen die het evenwicht tussen de partijen bewaart en kan worden uitgevoerd zonder onevenredig nadeel te berokkenen aan één van de partijen.

De prijs opgenomen in de offerte zal periodiek (jaarlijks) wijzigen in functie van

  • seniority levels van het team,
  • prijsaanpassing rate cards: (i) gebaseerd op de hiernavolgende objectieve parameters: stijgende loonkost / kost van onderaannemers en kost overhead, doch (ii) beperkt tot 80% van de prijs,
  • en samenstelling van de teams.

Elk een dergelijke prijswijzigingen wordt uiterlijk 3 (drie) maanden voor het einde van het kalenderjaar met de Opdrachtgever besproken, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de wensen van de Opdrachtgever omtrent de samenstelling van het team. De aangepaste prijs wordt contractueel vastgelegd, dan wel wordt geacht onherroepelijk aanvaard te zijn vanaf deze voor het eerst voorbehoudloos werd betaald.

Bijkomende tariefaanpassingen kunnen te goeder trouw en schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.

De bedragen vermeld in offertes zijn exclusief BTW, wettelijke taksen en lasten, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.

Offertes zijn geldig tot dertig dagen na de offertedatum.

De in de offerte opgenomen prijzen gaan ervan uit dat de locatie, faciliteiten, en catering voor brainstormsessies en workshops worden voorzien door de opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien maken verplaatsings- en reiskosten geen deel uit van de overeengekomen prijs, waarbij deze desgevallend op afzonderlijke basis zullen worden doorgerekend.

Elke persoon of vennootschap die een opdracht plaatst met het verzoek deze aan een derde in rekening te brengen, is persoonlijk gehouden tot betaling ervan, zelfs indien Hybrid Media zich met deze wijze van betaling akkoord heeft verklaard.

Alle in of naar aanleiding van een offerte door of namens Hybrid Media verstrekte informatie blijft eigendom van Hybrid Media en dient op verzoek van Hybrid Media terstond aan haar te worden terugbezorgd of te worden vernietigd. Deze informatie is vertrouwelijk en mag door de aanvrager van de offerte uitsluitend gebruikt worden voor het tot stand brengen van de overeenkomst met Hybrid Media en mag slechts voor die doelstelling gereproduceerd worden. Elk ander gebruik evenals het geheel of gedeeltelijk vrijgeven of doorsturen aan derden is verboden.

 

Betaling

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Hybrid Media het recht geleverde diensten aan het einde van iedere maand te factureren.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de facturen betaalbaar per overschrijving aan Hybrid Media, en dit binnen de 30 (dertig) kalenderdagen. Bank- of andere kosten voortvloeiend uit de betaling van de factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Een factuur kan niet geweigerd worden wegens niet-vermelding van een intern ordernummer van de opdrachtgever.

Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een intrest op het nog verschuldigde bedrag van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand geldt daarbij als een volledige maand.

In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het verzenden van een aangetekende herinnering is de opdrachtgever daarenboven gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro.

Ingeval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen houdt Hybrid Media zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle op dat ogenblik uitgevoerde diensten en geproduceerde goederen en haar verbintenissen in afwachting van volledige betaling hiervan op te schorten.

De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur doet alle kortingen toegekend in de niet-betaalde factuur en in alle andere toekomstige nog uit te schrijven facturen van rechtswege onmiddellijk vervallen.

 

Duurtijd

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

Partijen kunnen huidige overeenkomst slechts beëindigen bij aangetekend schrijven en mits inachtneming van een opzegtermijn, die een aanvang neemt de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de opzeg gegeven werd. Deze opzeg kan maar worden gegeven nadat de overeenkomst een aanvang heeft genomen. Deze opzegtermijn bedraagt 3 (drie) maanden het eerste jaar, en wordt – met uitzondering van Linkbuilding waarvoor de opzegtermijn 3 maanden blijft – vermeerderd met 1 (één) maand per begonnen bijkomend jaar, met een maximum van 6 (zes) maanden. In geval van een dergelijke opzegging worden eventuele meerprestaties op de einddatum van de overeenkomst aan de klant gefactureerd.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst beëindigt zonder de opzegtermijn te respecteren, dient de opdrachtgever Hybrid Media te vergoeden voor geleden schade, die in hoofde van Hybrid Media minimaal 50% (vijftig procent) bedraagt van de jaarlijkse vergoeding (bovenop een vergoeding voor reeds geleverde prestaties en goederen).

 

Voortijdige beëindiging

De overeenkomst kan te allen tijde voortijdig beëindigd worden in onderling overleg tussen partijen.

Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder tussenkomst van de rechter, zonder enige vorm van schadeloosstelling verschuldigd te zijn en zonder in acht name van de opzegtermijn, beëindigen in geval van grove wanprestatie van de andere partij. De beëindiging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de andere partij. Onder grove wanprestatiegevallen wordt o.m. (en dus niet exhaustief) verstaan:

  • een zware en/of opzettelijke fout, grove nalatigheid, fraude, bedrog, oneerlijk of crimineel gedrag van de andere partij; al dan niet verband houdend met de uitvoering van deze overeenkomst. Hieronder vallen, zonder beperkend te zijn, het niet-uitvoeren van de overeenkomst met de bedoeling schade toe te brengen, en elke professionele fout die de verdere samenwerking tussen partijen definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt;
  • in geval de andere partij verwikkeld geraakt in een procedure van faillissement of onvermogend wordt;
  • in geval van het niet-naleven van de inhoud van de overeenkomst en hieraan niet wordt verholpen binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen (geen zaterdag, zondag of Belgische wettelijke feestdag) na een ingebrekestelling (per aangetekende post én per e-mail) hiertoe waarbij in deze ingebrekestelling wordt verwezen naar de intentie tot beëindiging conform huidig artikel bij gebrek aan remediëring.

De mogelijkheid op eenzijdige voortijdige beëindiging doet geen afbreuk dat de partij in overtreding de beëindigende partij dient te vergoeden voor geleden schade, die in hoofde van Hybrid Media minimaal 50% (vijftig procent) bedraagt van de jaarlijkse vergoeding (bovenop een vergoeding voor reeds geleverde prestaties en goederen).

 

Kwaliteit

De Opdrachtgever zal het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke materiaal tijdig en gratis aan Hybrid Media ter beschikking stellen. Hybrid Media is in geen geval aansprakelijk voor de kwaliteit van een door haar opgeleverd werk indien de kwaliteit van de door de Opdrachtgever aangeleverde foto’s of andere materialen onvoldoende zijn dan wel de aangeleverde digitale bestanden niet voldeden aan de gevraagde specificaties. De Opdrachtgever zal Hybrid Media vrijwaren voor alle mogelijke inbreuken (o.a. tegen intellectuele eigendomsrechten) ingevolge het gebruik van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen.

Hybrid Media zal de door de opdrachtgever aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten in de mate van het mogelijke corrigeren, maar is niet aansprakelijk voor niet-aangeduide fouten.

Hybrid Media is in de uitvoering van deze overeenkomst uitsluitend gehouden tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Bij de hosting van een website/webshop/platform kan Hybrid Media niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, fouten of verlies van data die te wijten zijn aan derden.

 

Bewaring

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Hybrid Media er niet toe gehouden om de bestanden, ontwerpen of andere goederen van de opdrachtgever te bewaren.

Hybrid Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de in zijn bezit zijnde goederen van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of zware fout van Hybrid Media.

 

Aanvaarding en aansprakelijkheid

Op straffe van verval moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de goederen of diensten geschieden. Indien binnen deze termijn geen klacht wordt ontvangen, worden de geleverde goederen en diensten geacht volledig, onherroepelijk, en in zijn geheel te zijn aanvaard door de opdrachtgever.

Indien schriftelijk een acceptatietest voor programmatuur is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 (veertien) dagen na oplevering. De partijen zullen in onderling overleg de inhoud en specificaties van de acceptatietest bepalen. De programmatuur zal gelden als geaccepteerd (i) bij de oplevering indien tussen partijen geen akkoord over de acceptatietest bereikt werd vóór de oplevering, of (ii) op de eerste dag na de testperiode indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen en Hybrid Media geen gedetailleerd foutrapport van de opdrachtgever ontvangt tijdens de testperiode dan wel deze fouten vóór het einde van de testperiode hersteld zijn, of (iii) indien de opdrachtgever gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de opdrachtgever Hybrid Media hierover tijdens de testperiode zo spoedig mogelijk schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat de fouten (indien daadwerkelijk voorhanden) zijn opgeheven. Hybrid Media is in geen geval verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door software, data of hardware van de opdrachtgever of van derden. Tot één maand na de oplevering van de programmatuur zal Hybrid Media de nodige aanpassingen aan de programmatuur aanbrengen die noodzakelijk zijn om compatibiliteit met de in de offerte voorziene browsers te garanderen. De opdrachtgever zal hiertoe zijn redelijke medewerking verlenen.

Behoudens in geval van opzet of zware fout, is de aansprakelijkheid van Hybrid Media onder deze overeenkomst sowieso beperkt tot de teruggave van de prijs die zij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht dan wel het bedrag van de verzekeringsdekking. De aansprakelijkheid van Hybrid Media voor onrechtstreekse of onvoorzienbare schade (o.a. gederfde winsten en verlies van data) is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien Hybrid Media haar eigen verbintenis(sen) tijdelijk of definitief niet (behoorlijk) kan nakomen vanwege een vreemde oorzaak en/of overmacht, dan heeft dit tot gevolg dat Hybrid Media respectievelijk tijdelijk of definitief bevrijd is van deze eigen verbintenis(sen) en dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door deze niet-nakoming. De begrippen ‘vreemde oorzaak’ en ‘overmacht’ worden uitgelegd in overeenstemming met de heersende gemeenrechtelijke toepassingsvoorwaarden.

 

Duidelijke welomlijnde opdracht

Indien Hybrid Media haar diensten niet levert in het kader van een Team-As-A-Service model, doch wel een duidelijk welomlijnde opdracht aangaat, gelden de in huidige subtitel uiteengezette modaliteiten, die in geval van een duidelijk welomlijnde opdracht in geval van strijdigheid met één van de andere bepalingen van huidige algemene voorwaarden primeren.

Uitsluitend de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren opdracht. Hybrid Media kan niet tot meer worden verplicht dan de uitvoering van de in de aanvaarde offerte expliciet omschreven opdracht.

Ingeval een offerte opgemaakt werd op basis van informatie die door de opdrachtgever werd verstrekt, mag Hybrid Media uitgaan van de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Indien nadien blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is, kan Hybrid Media de in de offerte vermelde prijzen aanpassen om het te leveren overeen te doen stemmen met de correcte en volledige informatie.

Alle wijzigingen aan de in de offerte beschreven goederen of diensten die Hybrid Media tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze die zij bij opmaak van de offerte redelijkerwijs kon verwachten, komen in aanmerking voor een prijsverhoging. Hybrid Media zal evenwel binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te leveren goederen en/of diensten althans niet wezenlijk van hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd afwijkt, waarbij de meerprijs bijkomend aangerekend wordt.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn leveringstermijnen indicatief. Een levering na de vermelde leveringstermijn kan door de Opdrachtgever dan ook niet worden geweigerd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

De overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de werkdag na afgifte aan Hybrid Media door de Opdrachtgever van de voor de opdracht benodigde materialen, informatie, en data. Indien Hybrid Media een opdracht op verzoek van de Opdrachtgever uitvoert binnen een termijn die korter is dan de overeengekomen of gebruikelijke termijn en dit extra kosten veroorzaakt, zullen deze door de Opdrachtgever betaald worden.

De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een termijn gelijk aan de vertraging van de Opdrachtgever in de terbeschikkingstelling van de benodigde informatie, data en andere materialen. Materialen (al dan niet digitaal) die niet voldoen aan de gevraagde specificaties kunnen tot vertraging en bijkomende kosten leiden.

Hybrid Media is gerechtigd de data van workshops en brainstormsessies te verplaatsen tot 2 (twee) dagen voorafgaande aan de datum waarop deze waren ingepland.

Duidelijk welomlijnde opdrachten worden steeds aangegaan tegen een vaste prijs, die wordt betaald conform bepaald in de offerte.

Opdrachten die zijn aangegaan voor een bepaalde duur of een bepaalde werk, nemen een einde nadat het werk werd uitgevoerd of de duur is verstreken.

Annulering dient schriftelijk aan Hybrid Media te worden medegedeeld.

In het geval dat de Opdrachtgever annuleert meer dan een maand voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst bedragen de annuleringskosten een bedrag gelijk aan 50% (vijftig procent) van de totale offerte die onmiddellijk aan Hybrid Media dienen te worden betaald.  Het bovenstaande doet geen afbreuk aan het recht de reëel geleden schade in rekening te brengen.

Zodra de overeenkomst wordt beëindigd minder dan een maand voor de aanvang of tijdens de uitvoering, dient de contractueel overeengekomen vergoeding integraal te worden betaald.

 

Intellectuele eigendom

De opdrachtgever verklaart en bevestigt dat zij uitsluitend vermogensrechten verkrijgt met betrekking tot datgene wat Hybrid Media in het kader van de uitvoering van de overeenkomst specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelt, of laat ontwikkelen, en dit op voorwaarde van volledige betaling van de in de offerte voorziene vergoedingen. Deze overgedragen vermogensrechten hebben geen betrekking op de algemene kennis binnen  Hybrid Media, waarin bersloten de gehanteerde procedures, methodes, en know-how.

Wanneer Hybrid Media (i) in het kader van huidige Overeenkomst gebruik maakt van reeds bestaande werken, dan wel (ii) werken verwerft (via ontwikkeling, licentie, of overdracht) die niet specifiek worden gecreëerd / verworven voor de uitvoering van deze overeenkomst, behoudt Hybrid Media de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie) waarbij deze werken niet mee in de hierboven beschreven overdracht zijn vervat. Wel verschaft Hybrid Media desgevallend gebruiksrechten op deze niet-overgedragen werken indien het gebruik hiervan vereist is om gebruik te kunnen maken van de overgedragen werken.

De Opdrachtgever kan slechts bijkomende rechten bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten of het toekennen van een ruimere licentie regelt.

 

Verbod op afwerving

Tijdens de duurtijd van de overeenkomst, alsook in een periode van 24 (vierentwintig) maanden daaropvolgend, is het de opdrachtgever verboden:

  • proactief in contact te treden met werknemers en onderaannemers van Hybrid Media, dan wel
  • werknemers of onderaannemer van Hybrid Media aan te zetten, aan te moedigen of te stimuleren tot het beëindigen van hun relatie met hun werkgever / opdrachtgever, dan wel
  • werknemers en onderaannemers van Hybrid Media (onafhankelijk of deze relatie nog bestaat, dan wel tijdens of na de duurtijd van de overeenkomst beëindigd werd) rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen (als werknemer, dan wel in zelfstandig dienstverband, dan wel via onderaanneming).

Bij schending van dit artikel, zal de opdrachtgever per overtreding een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn aan Hybrid Media van 50.000,00 EUR (vijftigduizend euro), en per dag dat zulke overtreding(en) voortdu(u)r(t)(en) een bijkomend bedrag van 500,00 EUR (vijfhonderd euro).

Huidige bepaling doet geen afbreuk aan het recht van Hybrid Media een hogere vergoeding te vorderen wanneer zij bewijst dat het door haar geleden nadeel de forfaitaire vergoeding overstijgt, noch om de stopzetting van de verboden activiteiten na te streven.

In het kader van huidige clausule wordt onder werknemers en onderaannemers niet enkel werknemers en onderaannemers van Hybrid Media zelf begrepen, doch tevens werknemers en onderaannemers van de andere participaties van de NV Wildstream Ventures, waaronder de BV Expert Network, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0844.412.813;

 

Confidentialiteit

Partijen verbinden zich er toe om geen vertrouwelijke bedrijfs, handels-, of andere informatie noch documenten, waarvan kennis is verkregen in het kader van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks openbaar te maken of mee te delen aan derden dan wel voor eigen doeleinden aan te wenden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de andere partij. Alle ontvangen informatie dient aldus strikt confidentieel behandeld te worden.

Partijen zullen de ontvangen vertrouwelijke informatie binnen hun organisatie enkel delen met personen die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst hier kennis van moeten hebben, en die door gelijkaardige geheimhoudingsverplichtingen gebonden zijn.

In geval van enige bekendmaking of aanwending van deze informatie, hetzij door onachtzaamheid, hetzij door een fout of opzettelijk, zal de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en medewerking worden verleend teneinde deze informatie te recupereren en iedere aanwending ervan in strijd met huidige overeenkomst te verhinderen en te neutraliseren.

Partijen verbinden er zich toe alle documenten of geschriften, evenals alle eventueel gemaakte kopieën, op eerste verzoek aan de partij van wie deze ontvangen werd, terug te geven of te vernietigen, waarbij enkel een kopie kan worden bijgehouden in het kader van wettelijke verplichtingen dan wel wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verweer in een eventuele toekomstige betwisting, of in het kader van een routine back up.

De geheimhouding geldt niet met betrekking tot informatie: (i) die op het moment dat zij wordt meegedeeld reeds publiekelijk bekend was, om redenen vreemd aan enige handeling of gedraging van de ontvangende partij, (ii) die reeds wettelijk in het bezit van de andere partij was op voorwaarde dat dergelijke informatie niet onderworpen is aan een andere geheimhoudingsverplichting, (iii) die ter beschikking wordt gesteld op een niet-confidentiële basis uitgaande van een andere bron op voorwaarde dat deze bron op zich niet gebonden is door een confidentialiteitsovereenkomst of geheimhoudingsverplichting, of (iv) die autonoom ontwikkeld werd zonder beroep te doen op vertrouwelijke informatie.

Huidige geheimhoudingsverplichting geldt tot 3 (drie) jaar na de beëindiging van de overeenkomst.

 

Privacy

Hybrid Media verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Aangezien Hybrid Media de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.

Hybrid Media verzamelt persoonsgegevens via overeenkomsten die de betrokkene (rechtstreeks of onrechtstreeks) met haar sluit, dan wel via vrijwillige verstrekking hiervan door de betrokkene. De persoonsgegevens die door Hybrid Media worden verzameld zijn persoonlijke identificatiegegevens. De persoonsgegevens worden door Partijen steeds verzameld en verwerkt om uitvoering te kunnen geven aan de met hen gesloten overeenkomsten. De verstrekking van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten.

De persoonsgegevens van de betrokkene zijn binnen Hybrid Media alleen toegankelijk voor de werknemers die in het kader van hun takenpakket toegang tot deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers zijn gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer Hybrid Media beroep doet op externe partijen met het oog op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en de rechten van betrokkene worden gewaarborgd. De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden overgemaakt aan volgende categorieën van ontvangers: IT leveranciers, externe accountant(s), freelance dienstverleners, en managers.

Voor het overige verwijst Hybrid Media naar haar privacy policy, waarvan de opdrachtgever erkent een exemplaar te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud, waarin de betrokkene verder transparant wordt geïnformeerd omtrent (i) de verwerkingsverantwoordelijke van zijn/haar persoonsgegevens, (ii) de doeleinden waarvoor zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, (iii) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, (iv) zijn/haar rechten met betrekking tot deze verwerking, en (iv) de verplichtingen van Hybrid Media met betrekking tot deze verwerking.

Niet enkel verwerkt Hybrid Media persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke maar ook als verwerker. De verwerking die door Hybrid Media als verwerker wordt verricht ten behoeve van de opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is direct marketing. Deze verwerking is vereist om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, en is beperkt tot de duurtijd van de samenwerking.  In dat geval zal Hybrid Media de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de schriftelijke instructies die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, tenzij een op de verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling haar tot verwerking verplicht.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn identificatiegegevens.

De betrokkenen waarvan de gegevens worden verwerkt zijn klanten en prospecten van de opdrachtgever.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van alle van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder – doch niet beperkt tot – de GDPR.

Hybrid Media neemt geen andere verwerkers in dienst zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Hybrid Media heeft op grond van deze overeenkomst een algemene schriftelijke toestemming voor het in onderaanneming geven van diensten aan onderaannemers. Hybrid Media zal de opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer zij beroep doet op nieuwe verwerkers alvorens deze nieuwe verwerkers toestemming te geven om persoonsgegevens te verwerken. De opdrachtgever behoudt het recht om zich te verzetten tegen nieuwe verwerkers. Zij zal een kennisgeving doen per e-mail van haar verzet binnen de 30 dagen nadat zij hiervan op de hoogte wordt gesteld. Wanneer Hybrid Media een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de opdrachtgever specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerkers bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in huidige overeenkomst zijn opgenomen.

Hybrid Media garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de opdrachtgever aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd.

Tevens zal Hybrid Media rekening houdend met de aard van de verwerking, de opdrachtgever door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk, bijstand verlenen bij het vervullen van diens verplichtingen, waaronder deze met betrekking tot (i) het beantwoorden van de rechten van de betrokkenen, (ii) het beveiligen van de verwerking, (iii) de melding van inbreuken, (iv) de mededeling van inbreuken, alsook (v) de gegevensbeschermingsbeoordeling en de voorafgaande raadpleging.

Hybrid Media staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

Na afloop van de verwerkingsdiensten dient Hybrid Media, naargelang de keuze van de opdrachtgever, alle persoonsgegevens te wissen of deze aan hem terug te bezorgen, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

Hybrid Media zal elke inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens die ten behoeve van de opdrachtgever worden verwerkt onmiddellijk melden aan de opdrachtgever en dit uiterlijk binnen de 24 uur.

Tevens stelt Hybrid Media alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.

 

Overige bepalingen

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaatrecht.

Alle betwistingen worden exclusief beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

De overeenkomst mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overgedragen worden. Bij gebreke hieraan heeft de andere partij het recht deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.

De ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van eender welke bepaling of eender welk beding van de huidige algemene voorwaarden zal niet leiden tot de ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van respectievelijk het betreffende beding of deze algemene voorwaarden in haar geheel. Indien de geldigheid of de afdwingbaarheid van een bepaling of een beding van deze algemene voorwaarden in het gedrang komt, of ernstig wordt bedreigd, zullen partijen alle maatregelen nemen die redelijkerwijze noodzakelijk of wenselijk zijn opdat deze bepalingen of bedingen op wettige wijze van kracht kunnen blijven of om de betrokken bepaling of het betrokken beding te vervangen door een andere bepaling of een ander beding die/dat, economisch gezien, substantieel dezelfde effecten heeft voor alle partijen, tenzij deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de bepaling of clausule de oorzaak of het evenwicht van de algemene voorwaarden zou tenietdoen.