Terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN HYBRID MEDIA BVBA

Bij afwezigheid van een specifieke schriftelijke overeenkomst worden alle diensten door Hybrid Media uitgevoerd en goederen geleverd volgens de hierna vermelde algemene voorwaarden. De opdrachtgever wordt geacht deze algemene voorwaarden ontvangen en zonder voorbehoud aanvaard te hebben op het ogenblik dat hij een offerte van Hybrid Media ontvangt of, bij gebreke aan een offerte, op het moment dat hij een opdracht bij Hybrid Media plaatst. Deze algemene voorwaarden omvatten bepalingen die algemeen gangbaar zijn in de reclame- en SaaS-sector. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever (die niet tegenstelbaar zijn aan Hybrid Media), tenzij en voor zoverre voorafgaandelijk schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.. Onder opdrachtgever wordt de persoon of vennootschap verstaan die de opdracht bij Hybrid Media plaatst.
Offertes en bestellingen

• Ingeval een offerte opgemaakt werd op basis van informatie die door de opdrachtgever werd verstrekt, mag Hybrid Media uitgaan van de juistheid en de volledigheid van deze informatie. Indien naderhand blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is, kan Hybrid Media de in de offerte vermelde prijzen eenzijdig aanpassen om het te leveren overeen te doen stemmen met de correcte en volledige informatie en dit zonder dat een voorafgaande melding aan de opdrachtgever vereist is.
• Alle wijzigingen aan de in de offerte beschreven goederen of diensten die Hybrid Media tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze die zij bij opmaak van de offerte redelijkerwijs kon verwachten, vormen grond voor prijsverhoging. Hybrid Media zal evenwel binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te leveren goederen en/of diensten althans niet wezenlijk van het oorspronkelijk overeengekomene afwijkt. In het geval gebeurtenissen plaatsvinden die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de offerte (bijvoorbeeld onverwachte stijging van de kosten van goederen of diensten) en deze gebeurtenissen de economische basis van de offerte verstoren, zullen de partijen redelijke inspanningen leveren om tot een gewijzigde offerte te komen die de goede trouw tussen de partijen bewaart en kan worden uitgevoerd zonder onevenredig nadeel te berokkenen aan één van de partijen.
• De bedragen vermeld in offertes zijn exclusief BTW, wettelijke taksen en lasten, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen.
• De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de offerteprijzen, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.
• Offertes zijn geldig tot dertig dagen na de offertedatum.
• Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
• Hybrid Media behoudt zich het recht voor om een order te weigeren zonder dat hij hiervoor een verantwoording moet afleggen noch een vergoeding moet betalen.
• Elke persoon of vennootschap die een opdracht plaatst met het verzoek deze aan een derde in rekening te brengen, is persoonlijk verbonden tot betaling ervan, zelfs indien Hybrid Media zich met deze wijze van betaling akkoord heeft verklaard (behoudens indien de derde de opdracht mee ondertekend heeft).
• De opdrachtgever is uitsluitend verantwoordelijk voor de gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren opdracht. Hybrid Media kan tot niet meer worden verplicht dan de uitvoering van de in de aanvaarde offerte expliciet omschreven opdracht.
• Alle in of naar aanleiding van een offerte door of namens Hybrid Media verstrekte informatie blijft eigendom van Hybrid Media en dient op verzoek van Hybrid Media terstond aan hem te worden teruggezonden of te worden vernietigd. Deze informatie is vertrouwelijk en mag door de aanvrager van de offerte uitsluitend gebruikt worden voor het tot stand brengen van de overeenkomst met Hybrid Media en mag slechts voor die doelstelling gereproduceerd worden. Elk ander gebruik evenals het geheel of gedeeltelijk vrijgeven of doorsturen aan derden is verboden.
Intellectuele eigendom

• Wanneer Hybrid Media onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van het wetboek economisch recht beschouwd wordt, behoudt Hybrid Media de rechten die voortvloeien uit dit werk (bijvoorbeeld het recht op reproductie). Op voorwaarde van volledige betaling van de in de offerte voorziene vergoedingen, verstrekt Hybrid Media hierbij aan de opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie op deze werken voor de doeleinden uitdrukkelijk omschreven in de offerte. De opdrachtgever kan slechts bijkomende rechten bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten of het toekennen van een ruimere licentie regelt.
• Hybrid Media is geen geval aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geplaatste of aan Hybrid Media aangeleverde teksten, foto’s, informatie, data of ander materiaal. De opdrachtgever zal Hybrid Media verdedigen tegen en vrijwaren van alle vorderingen van derden in dit verband en de daaruit resulterende kosten en schade. Kwaliteit
• De opdrachtgever zal het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke materiaal tijdig en gratis aan Hybrid Media ter beschikking stellen. Hybrid Media is in geen geval aansprakelijk voor een door haar opgeleverd werk van mindere kwaliteit indien de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s of andere materialen onvoldoende waren dan wel de aangeleverde digitale bestanden niet voldeden aan de gevraagde specificaties.
• Hybrid Media zal de door de opdrachtgever aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten corrigeren, maar is niet aansprakelijk voor niet-aangeduide fouten.
• Hybrid Media is in de uitvoering van deze overeenkomst gehouden tot een middelenverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
• Bij de hosting van een website/webshop kan Hybrid Media niet aansprakelijk gesteld worden voor onderbrekingen, fouten of verlies van data die te wijten zijn aan derden.
Leveringstermijnen

• Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn leveringstermijnen indicatief. Een levering na de vermelde leveringstermijn kan door de opdrachtgever dan ook niet worden geweigerd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
• De overeengekomen leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de werkdag van afgifte aan Hybrid Media door de opdrachtgever van de voor de opdracht benodigde materialen. Indien Hybrid Media een opdracht op verzoek van de opdrachtgever uitvoert binnen een termijn die korter is dan de overeengekomen of gebruikelijke termijn en dit extra kosten veroorzaakt, zullen deze door de opdrachtgever betaald worden.
• De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een termijn gelijk aan de vertraging van de opdrachtgever in de terbeschikkingstelling van de benodigde informatie, data en andere materialen. Digitale materialen die niet voldoen aan de gevraagde specificaties kunnen tot vertraging en bijkomende kosten aanleiding geven.
Periodieke opdrachten

• De opdrachtgever kan een door Hybrid Media uitgevoerde opdracht van periodieke aard (d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten) slechts beëindigen bij aangetekend schrijven en mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Bewaring
• Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst is Hybrid Media er niet toe gehouden om de bestanden, ontwerpen of andere goederen van de opdrachtgever te bewaren.
• Hybrid Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van de in zijn bezit zijnde goederen van de opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of zware fout van Hybrid Media.
Aanvaarding en aansprakelijkheid

• Op straffe van verval moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten geschieden. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, worden de geleverde goederen en diensten geacht volledig en in zijn geheel te zijn aanvaard door de opdrachtgever.
• Indien schriftelijk een acceptatietest voor programmatuur is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na oplevering. De partijen zullen in onderling overleg de inhoud en specificaties van de acceptatietest bepalen. De programmatuur zal gelden als geaccepteerd (i) bij de oplevering indien tussen partijen geen akkoord over de acceptatietest bereikt werd vóór de oplevering, of (ii) op de eerste dag na de testperiode, indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen en Hybrid Media geen gedetailleerd foutrapport van de opdrachtgever ontvangt tijdens de testperiode dan wel deze fouten vóór het einde van de testperiode hersteld zijn, of (iii) indien de opdrachtgever gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de opdrachtgever Hybrid Media hierover tijdens de testperiode zo spoedig mogelijk schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat de fouten zijn opgeheven. Hybrid Media is in geen geval verantwoordelijk voor fouten veroorzaakt door software, data of hardware van de opdrachtgever of van derden. Tot één maand na de oplevering van de programmatuur zal Hybrid Media de nodige aanpassing aan de programmatuur aanbrengen die noodzakelijk zijn om compatibiliteit met de in de offerte voorziene browsers te garanderen. De opdrachtgever zal hiertoe zijn redelijke medewerking verlenen.
• Behoudens in geval van opzet, is de aansprakelijkheid van Hybrid Media onder deze overeenkomst beperkt tot de teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. Hybrid Media is in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht aan personen of goederen na levering van de goederen en de opdrachtgever zal Hybrid Media op haar eerste verzoek vrijwaren tegen vorderingen van derden in dit verband. De aansprakelijkheid van Hybrid Media voor onrechtstreekse of onvoorzienbare schade (m.i.v. gederfde winsten en verlies van data) is uitdrukkelijk uitgesloten.
Betaling

• Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Hybrid Media het recht geleverde diensten aan het einde van iedere maand te factureren.
• Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn de facturen van Hybrid Media contant betaalbaar ter domicilie van Hybrid Media. Bank- of andere kosten voortvloeiend uit de betaling van de factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever.
• Een factuur kan niet geweigerd worden wegens de niet-vermelding van een intern ordernummer van de opdrachtgever.
• De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en dit louter door het verstrijken van de op de factuur vermelde termijn.
• Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een intrest op het nog verschuldigde bedrag van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand geldt daarbij als een volledige maand.
• In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het verzenden van een aangetekende herinnering is de opdrachtgever gehouden tot het betalen van een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 150 Euro.
• Ingeval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen houdt Hybrid Media zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle op dat ogenblik uitgevoerde diensten en geproduceerde goederen en iedere lopende opdracht op te schorten of op te zeggen.
• De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur doet alle kortingen toegekend in de niet-betaalde factuur en in alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk vervallen. De opdrachtgever zal de kosten van aanmaning, inning en invordering (m.i.v. door Hybrid Media gedragen advocatenkosten) van onbetaalde facturen integraal dragen.
• Indien de opdrachtgever de opdracht stopzet of opschort, zal hij Hybrid Media betalen voor de reeds uitgevoerde diensten en geproduceerde goederen alsook voor de reeds tegenover derden aangegane verbintenissen die niet kosteloos ongedaan kunnen worden gemaakt. Overige bepalingen
• Indien een partij zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt en deze partij in gebreke blijft gedurende twintig (20) werkdagen na de aangetekende ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de overeenkomst na afloop van voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade.
• Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken ingeval de andere partij zich in een nakende staat van onvermogen, faillissementverklaring, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht aan zijn schuldenaren bevindt, zonder dat hieruit een recht op schadevergoeding kan ontstaan.
• Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomst, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht.
• Alle betwistingen worden exclusief beslecht door de rechtbanken bevoegd voor de plaats waar Hybrid Media haar maatschappelijke zetel heeft.
• De overeenkomst mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overgedragen worden. Bij gebreke hieraan heeft de andere partij het recht deze overeenkomst eenzijdig te beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan.
Versie 2.1 – 24 november 2016